summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterfix typoThien-Thi Nguyen5 days
 
TagDownloadAuthorAge
v0.9.0-dev.1sync-0.9.0-dev.1.tar.gz  sync-0.9.0-dev.1.tar.bz2  sync-0.9.0-dev.1.zip  Thien-Thi Nguyen5 days
v0.8.2sync-0.8.2.tar.gz  sync-0.8.2.tar.bz2  sync-0.8.2.zip  Christian Grothoff4 months
v0.8.1sync-0.8.1.tar.gz  sync-0.8.1.tar.bz2  sync-0.8.1.zip  Christian Grothoff13 months
v0.8.0sync-0.8.0.tar.gz  sync-0.8.0.tar.bz2  sync-0.8.0.zip  Christian Grothoff14 months
v0.7.1-dev.1sync-0.7.1-dev.1.tar.gz  sync-0.7.1-dev.1.tar.bz2  sync-0.7.1-dev.1.zip  Christian Grothoff19 months
v0.7.0sync-0.7.0.tar.gz  sync-0.7.0.tar.bz2  sync-0.7.0.zip  Christian Grothoff20 months
v0.6.0sync-0.6.0.tar.gz  sync-0.6.0.tar.bz2  sync-0.6.0.zip  Christian Grothoff23 months